ÀREES DE PRÀCTICA


DRET TRIBUTARI

Prestem assessorament en Dret Tributari, en l'àmbit local, autonòmic i estatal, tant a particulars com a empreses, pymes i autònoms. El Dret Tributari és una disciplina molt complexa, constantment canviant i objecte de supervisió per les Autoritats Tributaries.

A Alabau Advocats prestem assessorament amb reconegut prestigi en:

  • Inspecció davant l'Agència Estatal d'Administració Tributaria (AEAT) i davant l'Agència Tributària de Catalunya (ATC)
  • Recurs de Reposició i/o Escrit d'al·legacions de Requeriments i Notificacions Fiscals rebudes per la AEAT i per l'ATC.
  • Declaracions Fiscals de Béns a l'estranger (Models ETE, D6, 720)
  • Declaracions Fiscals davant l'AEAT (IRPF, IRNR, Impost Societats, IVA, Alta-Baixa Activitats Econòmiques, etc.)
  • Declaracions Fiscals davant l'ATC (ITP, AJD, Impost Successions i Donacions, Operacions Societàries, etc.)
  • Assessorament i Planificació en l'àmbit fiscal, tant empreses com particulars.
  • Recursos davant el Tribunal Econòmic Administratiu, Regional i Central.

DRET CONTENCIÓS-ADMINISTRATIU

Oferim assessorament legal per solucionar els conflictes derivats de les relacions jurídiques existents entre el sector públic i el sector privat. Garantint un servei individualitzat i exhaustiu en cada cas per tal de satisfer els interessos dels nostres clients.

A Alabau Advocats oferim assessorament en:

  • Recursos Contenciosos-Administratius, davant de Tribunals autonòmics i estatals.
  • Dret Urbanístic i Ordenació Territorial
  • Demandes per Responsabilitat Patrimonial
  • Llicències d'activitats
  • Recursos davant el Cadastre Immobiliari
  • Expedients d'Expropiació Forçosa
  • Dret d'Estrangeria: concessió de permisos de residència i nacionalitat espanyola.

DRET CIVIL

Us oferim assessorament legal en en l'àmbit del Dret Civil en tota la seva extensió. Dins del propi Dret Civil, hi podem trobar diverses branques totalment diferents i que requereix de grans especialistes i professionals del Dret amb grans coneixements donat el seu caràcter interpretatiu.

A Alabau Advocats som especialistes amb reconegut prestigi en diferents branques del Dret Civil, i us oferim assessorament legal en:

  • Planificació en l'acceptació d'herències
  • Reclamació de llegítimes, Interrogatio in iure, Renúncia a herències, Preterició errònia, Pactes Successoris, etc.
  • Impugnació de Testaments
  • Separacions i Divorcis, tant de Mutu Acord com Contenciós
  • Guarda i Custodia de menors d'edat
  • Modificació de Mesures determinades en Sentencia Judicial
  • Adopcions de menors i majors d'edat
  • Parelles de Fet
  • Incapacitacions Judicials
  • Procediments de Jurisdicció Voluntària
  • Reclamacions per Responsabilitat Civil Contractual i/o Extracontractual
  • Reclamacions per Accidents de Trànsit
  • Reclamacions de Quantitat de Diners i Indemnitzacions
  • Impugnació d'acords de Comunitats de Veïns
  • Confecció de qualsevol tipus de contracte (Contracte d'Arrendament, Donació inter vivos, Contracte de Préstec entre particulars, etc.)

DRET PENAL

En ocasions, ens podem trobar involucrats en un procediment penal, ja sigui per conductes pròpies o bé per conductes d'altres. En aquest sentit, el nostre Codi Penal comprèn una sèrie de delictes que pretenen castigar aquestes conductes.

Al nostre despatx, us podrem assessorar en:

  • Delictes de Lesions
  • Delictes d'abandonament de Família
  • Delicte de violència domèstica i de gènere
  • Delicte d'estafa i apropiació indeguda, de caire patrimonial.
  • Delicte d'homicidi
  • Delictes de coaccions i amenaces

DRET MERCANTIL - CONCURSAL

A ALABAU ADVOCATS prestem diàriament i amb reconegut prestigi, assessorament legal a tot tipus d'empreses, pymes i autònoms. El Dret Mercantil i Dret Concursal, requereixen de coneixements específics sobre la matèria amb la finalitat d'aconseguir un alt percentatge d'èxit i maniobra per tal de cercar la millor solució possible als interessos dels nostres clients.

Al nostre despatx hi podreu trobar el següent assessorament legal de la mà dels millors professionals:

  • Declaració Voluntària i Necessària de Concurs de Creditors
  • Constitució de tot tipus de Societats de Capital i sense personalitat jurídica
  • Reestructuració empresarial i planificació fiscal
  • Escissió parcial i total de branques d'activitats de societats
  • Creació de Holdings
  • Liquidació i tancament de Societats de Capital i sense personalitat jurídica
  • Compravenda de Societats de Capital i sense personalitat jurídica
  • Assistència a Juntes Ordinàries i Extraordinàries de Socis
  • Acords i Certificacions de Juntes de Socis
  • Revisió i supervisió de contractes mercantils nacionals i internacionals

DRET BANCARI

A Alabau Advocats assessorem, tant a particulars com a empreses, en la interposició de demandes als bancs i entitats financeres per mala praxis en la comercialització de productes financers.

L'assessorament es centra principalment en:

  • Clàusula Sòl en Hipoteques
  • IRPH
  • Hipoteques Multidivisa
  • Targetes revolving
  • Altres productes financers comercialitzats de forma irregular pels bancs i entitats financeres durant els últims anys.